GIÀU CÓ PHÚC LẠC

7 liệu trình | 28 ngày/ liệu trình
* Dành cho người kinh doanh đã học hỏi và ứng dụng mọi kỹ năng nhưng vẫn chưa đạt được thành công mong muốn
* Bước đầu ứng dụng tâm linh - yếu tố đòn bẩy quan trọng trong quá trình tạo ra dòng tài chính
* Đưa ra các ứng dụng trong kinh doanh một cách cụ thể

RICH

7 liệu trình | 28 ngày/ liệu trình
* Bước đầu hiểu về sự liên quan giữa con người và vũ trụ
* Bước đầu biết được tiềm năng thần thánh trong con người
* Ứng dụng Năng lượng khơi thông dòng chảy tài bảo
* Dành cho doanh nhân muốn nâng cấp năng lực một cách tổng thể
TOP