DANH SÁCH CHUYÊN GIA

zenoneness.vn

HẰNG PHƯƠNG

MASTER YOGA VÀ THIỀN

+ Được đào tạo theo chuẩn mực quốc tế
+ Đã từng dạy thiền cho hơn 400 người feedback hiệu quả trên 80% (xem feedback của ZenOneness, có đo lường cụ thể)

zenoneness.vn

NHẬT LINH

HOROSCOPE READER
+ Từng xem cho hơn 500 bản đồ chiêm tinh
+ Quan sát kỹ càng hành vi, thói quen để đọc vị và định vị chính xác giờ sinh tính tới phút

TOP